Město Neveklov
Město Neveklov

Územní plán


Území zahrnuje 9 katastrálních území - Neveklov, Bělice, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštěťice, Přibyšice, Zádolí a 22 místních částí.
Rozsah území: 5 445 ha
Počet obyvatel: 2 352 (v r. 1998)
2 289 obyv. (v r. 1991) - Neveklov 1 452, Bělice 107, Blažim 60, Dalešice 47, Jablonná 192, Mlékovice 165, Neštětice 80, Přibyšice 65, Zádolí 121.

V digitální podobě je dokumentace zveřejněna dálkovým způsobem na geoportálu Středočeského kraje, zde je odkaz: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/.

Území leží na pomezí okresů Benešov a Příbram. Administrativní hranici vytváří výraznou územní barieru mezi oběma okresy.

I když se Neveklov nachází v optimální zhruba 50 km vzdálenosti od Prahy, leží stranou hlavních dopravních radiál, které směřují z Prahy na jih. Benešov jako administrativně správní centrum je zhruba 1/2hod vzdálené autobusovou dopravou.

Z tohoto pohledu je příznivě trasována uvažovaná dálnice D3, vedená východně od Neveklova, která může přinést výrazné oživení z hlediska podnikatelské atraktivity území.

V současné době se území a zejména Neveklov vyvíjejí příznivě zejména na úseku služeb a drobných podnikatelskych aktivit. Méně výhodná je situace v průmyslové výrobě. Celé území je charakteristické vysokou dojížd'kou za prací a nízkým podílem pracovních příležitostí v průmyslu a zemědělské výrobě.

Sledované území je tradičně orientované na zemědělství, podíl zaměstnanosti v tomto sektoru v posledním období prudce klesal více než na polovinu. I když úbytek byl částečně kompenzován ve službách, ve výrobě nadále stagnuje.

Přidruženou funkcí je v území rekreace, která se uplatňuje ve všech sídlech sledovaného území, ale nejvýrazněji v lokalitách zájmové rekreační oblasti Slapské vodní nádrže. Vzhledem k příznivým klimatickým a přírodním podmínkám plní celé území funkci převážně sezónní víkendové rekreace zejména pro obyvatele hlavního města.

V Neveklově je dominantní funkce obslužná a obytná, která byla posílena novou zástavbou rodinných domů. Pro hlavní obytnou funkci všech sídel jsou v řešeném území příznivé podmínky zejména z hlediska kvality životního prostředí. Vybavení technickou infrastrukturou, zajištující potřebný obytný standart, je vybudováno pouze v Neveklově.

Hlavní předností řešeného území je nenarušené životní prostředí vyplývající z polohy mimo průmyslová městská centra. Významná je řeka Vltava, která protéká po západní hranici území a vytváří ekologický biokoridor nadregionálního charakteru. Hlavní význam spočívá v jejím rekreačním potenciálu, který je využíván v max. míře. Turistická atraktivita je významnou devízou tohoto území.

V menších obcích vývoj trvale depopulační v dlouhodobém horizontu výraznější pokles, v Neveklově mírný nárůst, celkově lze území charakterizovat jako stabilizované.

Věková struktura: 0-15: 611
produktivní: 1 291 | poproduktivní: 487
Index stáří: 611:487 = 1,25 příznivá věková struktura

Výstavba během desetiletí: 1970-1990 cca 55 bj. v rodinných domech + 52 bytů v BD

Z celkového počtu 716 domů je trvale obydleno pouze 519. Z neobydlených tvoří převážnou část nevyčleněné rekreační chalupy (100).

Rekreačních objektů je v území 125. V území dochází k postupné přeměně objektů na trvalé bydlení k rekreaci.

Hlavní podíl pracovních příležitostí tvoří zaměstnanost ve službách zejména v sociální sféře a ve školství. Za prací v r. 1991 vyjížděla necelá polovina ekonomicky aktivních (1098EA). Po poklesu pracovních míst v zemědělství více než na polovinu, vzrostla pravděpodobně i dojíždka za prací.

Kulturně historicky význam, který vytváří předpoklady pro turistickou atraktivitu, spočívá v první řadě v kulturní krajině, kterou dotváří řada historických památek - zřícenina hradu Kožlí, kostel na Chvojínku a v Bělici a rovněž zámky s přilehlými zámeckými parky v Tloskově a Jablonné. Význam celého území podtrhují historické dominanty kostelů v Neveklově. Rozkvět Neveklova jako města nastal v polovině minulého století díky zřízení okresního soudu s celou řadou úřadů a živností.

Z urbanistického hlediska je cenné koncentrické založení návsi v Blažimi, příznivě působí i návsi s autentickou venkovskou zástavbou v Zádolí, Bělici a Dalešicích, nebo protáhlá uliční náves v Chvojínku. Urbanisticky nejvýznamnější je založení Neveklova s centrálním nepravidelně protáhlým náměstím, kterému dominuje bývalý objekt radnice.

Relativně příznivé přírodní podmínky určují hlavní zemědělský charakter celého území, i když místy členitý terén neumožňuje příliš intenzivní formy hospodaření. To je dominantní zejména ve střední části kolem Neveklova, Mlékovic, Zádolí až k Neštěticím. Okrajové více lesnaté území slouží extenzivnějším formám s vyšším podílem zatravněných ploch a pastvin.

Vysoké krajinářské hodnoty celého území předurčují jeho využívání k rekreaci, která je dnes víceméně omezena na individuelní formy pobytové rekreace. Výjimku tvoří dvě lokality podél Slapské vodní nádrže, které umožňují komerční využívání širší veřejností. Celé toto území je významné i z hlediska pěší turistiky.

                                                                 Zdroj: Ing. Arch. Dáša Tůmová - Územní plán obce Neveklov

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/11 °C
úterý 28. 5. déšť 14/11 °C
středa 29. 5. zataženo 19/8 °C

Místní části / Settlements